ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

  ΚΔΤΤΠΠΣ
  1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10 11 12 13
  14 15 16 17 18 19 20
  21 22 23 24 25 26 27
  28 29 30 31

  09/12/2015


  Διόρθωση Σφαλμάτων Διακήρυξης του έργου Φύλαξης των κτιρίων του Εθνικού Θεάτρου

  ΑΘΗΝΑ 09-12-2015
  ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 3042/340-100

  ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

  Σε σχέση με την υπ’ αριθ. 2968/340-85 Διακήρυξη του Εθνικού Θεάτρου, (ΦΕΚ  652/04-12-2015, τεύχος ΔΔΣ), για την επιλογή αναδόχου του έργου Φύλαξης των κτιρίων του Εθνικού Θεάτρου, διευκρινίζουμε ότι:

  1.    Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί του συνολικού προϋπολογισμού του έργου,  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ήτοι σε ποσό €3.763,80.

  2.    Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του έργου ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του συμβατικού τιμήματος, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και

  3.    Όπου ζητείται η υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, δεν απαιτείται η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.


  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ
  ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ